ЈНМВ-ОС 5/2020 – Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – материјал за образовање, културу и спорт

– ЈНМВ-ОС 5/2020 –  Конкурсна документација за јавну набавку добара – материјал за образовање, културу и спорт

ЈНМВ – ОС 4/2020 – Позив за подношење понуда за јавну набавку добара материјал за припремање хране за школску кухињу

ЈНМВ – ОС 4/2020 – Конкурсна документација за јавну набавку добара материјал за припремање хране за школску кухињу

ЈНМВ-ОС 3/2020 – Материјал за хигијену – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

– ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈНОП 1-ЗН2020

ЈНМВ-ОС 3/2020 – Материјал за хигијену – Позив на подношење понуда

ЈНМВ-ОС 3/2020 – Материјал за хигијену – Конкурсна документација

–  ЈНМВ 2/2020 – Осигурање – Позив на подношење понуда  

–  ЈНМВ 2/2020 – Осигурање – Конкурсна документација

ЈНМВ 2/2020 – Осигурање – Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2/2020 – Осигурање – Уговор

Одговор на Захтев о додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације Јавне набавке број 1 ЈНМВ1/2020

– ЈНМВ 1/2020 – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем– Позив за подношење понуда 

– ЈНМВ 1/2020 – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем– Конкурсна документација 

– ЈНМВ 1/2020 – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем– Уговор

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

–  ЈНВВ ОП 7/2019 – Обавештење о закљученом уговору – Извођење екскурзије и наставе у природи за школску 2019./2020. годину

Увећај фонт