Јавне набавке 2018

ЈНМВ – 5/2018 – Одлука о додели уговора за јавну набавку  мале вредности  радова-текуће поправке и одржавање објекта – поправка кухиње и трпезарије у објекту школе – Поновљена јавна набавка

ЈНМВ – 5/2018 – Позив за подношење понуда за јавну набавку  мале вредности  радова-текуће поправке и одржавање објекта – поправка кухиње и трпезарије у објекту школе – Поновљена јавна набавка

ЈНМВ – 5/2018 – Конкурсна документација за јавну набавку радови-текуће поправке и одржавање објекта – поправка кухиње и трпезарије у објекту школе – Поновљена јавна набавка

 

ЈНМВ – 5/2015 – Одлука о обустави поступка

ЈНМВ – 5/2018 – Измене и допуе конкурсне документације – текуће поправке и одржавање објекта

ЈНМВ – 5/2018 – Позив на подношење понуда за јавну набавку радови – текуће поправке и одржавање објекта

ЈНМБ – 5/2018 – Конкурсна документацијаза јавну набавку радови – текуће поправке и одржавање објекта

 

ЈНМВ – 4/2108 – Одлука о додели уговора – Материјал за образовање, културу, спорт и административни материјал

ЈНМВ – 4/2018 – Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

– ЈНМВ – 4/2018 – Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – материјала за oбразовање, културу, спорт и административног материјала

– ЈНМВ – 4/2018 – Конкурсна документација за јавну набавку добара – материјала за oбразовање, културу, спорт и административног материјала

 

ЈНМВ 3/2018 – Позив на подношење понуда – Материјала за одржавање хигијене

ЈНМВ 3/2018 – Конкурсна докуметација – Материјала за одржавање хигијене

ЈНМВ 3/2018 – Одлука о додели уговора – Материјал за одржавање хигијене

 

ЈНМВ 2/2018 – Позив на подношење понуда – Услуге осигурања имовине и лица 

ЈНМВ 2/2018 – Конкурсна документација – Услуге осигурања имовине и лица 

– ЈНМВ 2/2018 – Одлука о додели уговора – Услуге осигурања имовине и лица 

 

ЈНМВ 1/2018 Позив за подношење понуда – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

ЈНМВ 1/2018 Конкурсна документација – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

ЈНМВ 1/2018 – Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 22. 02. 2018. године

– ЈНМВ 1/2018 – Измена конкурсне документације – страна 21

ЈНМВ 1/2018 – Измена конкурсне документације – страна 22

ЈНМВ 1/2018 – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

– ЈНМВ 1/2018 – Одлука о додели уговора – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавне набавке 2018