Двојезична (билингвална) настава

АКТУЕЛНОСТИ ШКОЛСКА 2014-2015.<<<<Кликни

КЛИКНИ НА ГОРЊИ ЛИНК

(АКТУЕЛНОСТИ ШКОЛСКА 2014-2015.)

Д В О Ј Е З И Ч Н А…… Н А С Т А В А

Шта је то двојезична настава?
Двојезична настава на српско-руском језику подразумева извођење наставе појединих предмета на српском и руском језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете и науке Републике Србије. Ученици уче градиво у истом обиму и према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику.

bil1 bil2bil3

Који је главни циљ двојезичне наставе?

Главни циљ двојезичне наставе је пружање ученицима одличне језичке и комуникацијске компетенције, као и стручне компетенције, у сваком појединачном програму (подразумева да ученици овладају стручном терминологијом).
Страни језик постаје средсво за стицање и језичких и нејезичких знања и вештина, а српски и руски језик се не искључују већ се надопуњују.

 

bil4 bil5 bil6

 

 

 

 

 

Који су циљеви двојезичне наставе на српско-руском језику?

1. Развој модела двојезичне наставе примереног потребама и условима рада основног образовања и васпитања, као допринос развоју вишејезичности у систему образовања Републике Србије.

2. Подстицање добре наставне праксе кроз потпуну припрему ученика за њихово даље образовање.

3. Увођењем двојезичне наставе наша школа почиње процес приближавања статусу двојезичних школа у земљи и окружењу.

4. Увођење организационих новина кроз:

– реорганизацију наставног плана у оквиру годишњег фонда часова и установљавање његове оптималне унутрашње структуре ради остваривања постављених исхода образовања и васпитања – без додатног оптерећења деце и ученика.
– усаглашавање критеријума и стандарда за проверу постигнућа деце и ученика на српском и руском језику;
– осавремењивање образовно-васпитног рада увођењем модалитета који одговарају српско – руској размени (ON LINE СИСТЕМ УПРАВЉАЊА УЧЕЊЕМ).

bil7 bil8 bil9

 

 

 

 

 

 

Који су очекивани исходи двојезичне наставе на српско-руском језику?
Пројекат увођења двојезичне наставе на српском и руском језику у основном образовању и васпитању треба да обезбеди:

  1. Модел двојезичне наставе примерен потребама и условима рада основног образовања и васпитања у две земље;
  2. Квалитет образовно-васпитног рада у складу са утврђеним стандардима, и то:

– изграђивањем критеријума и стандарда за проверу постигнућа деце и ученика;
– развијањем сарадње са двојезичним школама у свету.
– подизање нивоа и квалитета језичке компетенције деце и ученика на српском и руском језику;

  1. Повећан квалитет језичке компетенције ученика у руском језику, до нивоа који омогућује наставак образовања у двојезичном одељењу у средњој школи у земљи и/или иностранству;
  2. Мултикултуралност, мултиперспективност и толеранција као основни ставови код ученика
  3. Конкретни и ефикасан модел двојезичне наставе прилагођен нарастајућим потребама сарадње две земље, који пружа ученицима стручне компетенције, владање стручном терминологијом и вештинама комуникације.
  4. Пилот модел наставе на даљину као организациона новина која постаје свакодневна пракса у двојезичном контексту.

 

bil10 bil11 bil12

 

 

 

 

 

 

Како се  реализује двојезична настава на српско-руском језику?
У првом циклусу основног образовања и васпитања, страни језик је руски језик по наставном плану и програму МПНС, и на руском језику оствариваће се настава из наставних предмета:математика, свет око нас, верска настава, физичко васпитање, музичка култура, ликовна култура.

– Математика 180 часова
– Физичко васпитање 108 часова
– Свет око нас 72 часа
– Музичка култура 36 часова
– Ликовна култура 36 часова
– Верска настава 36 часова
– Креативне радиоице на руском језику (у организацији Друштва сународника Русије „Луч“)

Укупан годишњи фонд сати за наведене предмете је 468.
Од тог броја часова 60% часова ће се реализовати на српском језику.
Планира се да од укупног годишњег фонда 40% прописаног броја часова за дате предмете буде реализовано на руском језику и то на следећи начин:

I р. II р. % од укупног броја
– Математика 72 часа 72 часа 40%
– Физичко васпитање 64 часа 64 часа 59,23%
– Свет око нас 23 часа 23 часа 32%
– Музичка култура 8 часова 8 часова 22,22%
– Ликовна култура 15 часова 30 часова 41,66%
– Верска настава 5 часова 5 часова 14%
Укупно часова на руском језику 187 39,99%
Укупно часова на српском језику 468 60,1%

 

На основу наставних јединица из оперативних планова прилагођених узрасту ученика извршен је избор часова обраде, понављања и утврђивања из наведених наставних предмета.

bil13 bil14 bil15

 

 

 

 

 

 

Какав је режим дана?
Пример дневне активности у објекту „Мале школе“ у Др Илије Ђуричића бр.2

до 7.30 Смештај деце (1 и 2 разред)
у 7.30 Доручак
од 8 часова Настава утврђена рапоредом часова
Пауза
око 12.30 Ручак
до 16.30 Игра
Фоно-кабинетска настава
Радионице типа „Шарам стварам“, „ликовно“ и „музика

– Напомене:

1. Настава у току сваког часа се одвија према односу утврђеном пројектом односно, 60% на српском језику и 40% на руском језику (дакле, у току једног часа настава се физички не одваја на посебне часове или делове часа, већ се одвија симултано водећи рачуна о претходно наведеном односу.)

2. фоно-кабинетска настава: деца изучавају следеће језике (енглески језик – за сву децу, руски језик – као матерњи језик за децу руске  националности, српски језик – као нематерњи језик за децу руске и других националности)

3. Радионице типа „Шарам стварам“, „ликовно“ и „музика“ у сарадњи са професорима разредне наставе, којима је руски језик говорни (матерњи језик) ангажовани од стране школе а финансирани од стране НИС-ГАСПРОМЊЕФТ-а (циљ ових активности је да се ученици кроз игру, растерете и што боље припреме за садржаје који се одвијају за време наставе; при том ученици спонтано и на природан начин у вршњачком окружењу уче језике).

bil16 bil17 bil18

 

 

 

 

 

 

Ко реализује двојезичну наставу?

Двојезичну наставу реализују:
1. професори разредне наставе са положеним сертификатом Б2 руског језика.

Сарадници – професори разредне наставе, којима је говорни језик Руски (ангажовани од стране НИС – ГАСПРОМЊЕФТ-а)
2. Професор руског језика
3. Професор енглеског језика
4. Професор српског  – као нематерњег језика

Које су предности двојезичне наставе?

1. ОШ „Јован Поповић“ увођењем двојезичних одељења на српском-руском језику пружила је прилику деци да наставе учење руског језика и даље напредују у свом развоју, која су започела или настављају образовање на руском говорном подручју, а самим тиме омогућила и наставак образовања када се иста врате у Србију. Са друге стране, Пројекат двојезичне наставе омогућава свим заинтересованим родитељима да пруже својој деци образовање на српском и руском језику уписивањем деце у двојезична одељења.

2. Наставак у другом циклусу образовања се реалзује кроз акценат на природне науке а након тога, директна проходност у двојезична одељења на српсом и руском језику у оквиру Гимназије «Јован Јовановић Змај» у Новом Саду.

 

bil19

 

 

Сарадња са НИС а.д. Нови Сад
Сарадња са НИС а.д. Нови Сад, иницијатором Пројекта, «Енергија знања» , који се састоји у проналажењу и награђивању најталентованије деце из Србије у области физике, математике, хемије и руског језика остварује се кроз Пројекат којим се подржава популаризација руског језика.
У скорој будућности, планира се да ученици учествују на Олимпијади знања, где пет најбољих ђака добија стипендије Компаније за даље школовање на универзитетима нафтне и гасне индустрије Руске Федерације. Сарадња са основном школом „Јован Поповић“ види као прилику за рано усмеравање будућих стручњака у земљи и окружењу.

1. За успешну реализацију двојезичне наставе на српско-руском језику, у школи су обезбеђени изузетан школски простор, као и мотивисан и обучен  наставни кадар.

2. У досадашњем периоду Компанија НИС – ГАСПРОМЊЕФТ је издвојила донацију за реновирање и потпуно опремила један фоно-кабинет за потребе двојезичне наставе у ОШ „Јован Поповић“.